Latest News  >> 
||KALOLSAVAM-2023 APPLICATION ||TRASSK MEMBERSHIP CAMPAIGN JOIN WITH US ||FACEBOOKE ||"TRASSK HOUSING PROJECT "
left arrow right arrow

News and Events

Thrissur Association of Kuwait (TRASSK)

TRASSK HOUSING PROJECT "ഗൃഹ മൈത്രി 2022"

MALAYALAM NEWS PLEASE CLICK MALAYALAM IN DETAIL

ŒƒŒdŒiŒv ŒcŒlŒaŒšŒš="Œx11Œi5ŒrŒnŒm ŒxŒaŒž24ŒcŒr Œx1ŒmŒh8Œg0Œr Œx1ŒvŒvŒkŒbŒš ŒxŒdŒj266Œr Œx126Œk92Œa"ƒŒŒƒŒdŒiŒv ŒdŒiŒr="ŒaŒuŒžŒo"ƒŒ{]n-b--s¸«- {Sm-kvIv Aw-K-§--sf,Œƒ/ŒdŒiŒvƒŒŒƒ/ŒdŒiŒvƒŒŒƒŒdŒiŒv ŒcŒlŒaŒšŒš="Œx11Œi5ŒrŒnŒm ŒxŒaŒž24ŒcŒr Œx1ŒmŒh8Œg0Œr Œx1ŒvŒvŒkŒbŒš ŒxŒžŒlŒvŒÿ1Œš Œx126Œk92Œa"ƒŒŒƒŒdŒiŒv ŒdŒiŒr="ŒaŒuŒžŒo"ƒŒXr-iq-À- A-tkmkn--tbj-³- Hm-^v Ip--sshäv ({Sm-kvIv) ŒŽŒRŒAŒŠŒŠŒK ŒHŒOŒUŒŠŒIŒNŒG ŒPŒRŒOŒJŒEŒCŒŽ "Kr-l- -ssa{Xn- 2022" ]-²-Xn-bn-eq--sS Aw-K-§-fn-Â- \n-¶pw- km-¼-¯n-I-am-bn- ]n--t¶m¡m-h-kvY-bn-ep-Å- c-­v Aw-K-§-Ä-¡v (a-c-W--s¸«- Aw-K-§-fp--sS B-{in-X-À- D-Ä-¸--sS) Hm--tcm `-h-\w- ho-Xw- \n-À-½n-¨p- \-Â-Ip-hm-³- A--t]£-I-Ä- kzo-I-cn-¡p-¶p-.Œƒ/ŒdŒiŒvƒŒŒƒŒdŒiŒv ŒdŒiŒr="ŒaŒuŒžŒo"ƒŒ-tbmKy-X-I-Ä- Np-h--sS -tNÀ-¡p-¶p-:Œƒ/ŒdŒiŒvƒŒŒƒŒdŒiŒv ŒdŒiŒr="ŒaŒuŒžŒo"ƒŒ1. kz-´-am-bn- Ip-d-ª-Xv 3 ksâv kvY-ew- D-Å-h-À-¡v A--t]£n-¡m-hp-¶-Xm-Wv.Œƒ/ŒdŒiŒvƒŒŒƒŒdŒiŒv ŒdŒiŒr="ŒaŒuŒžŒo"ƒŒ2. A--t]£-I-sâ i-¼-fw- -sXfn-bn-¡p-¶- kÀ-«n-^n-¡-äv.Œƒ/ŒdŒiŒvƒŒŒƒŒdŒiŒv ŒdŒiŒr="ŒaŒuŒžŒo"ƒŒ3. `q-an-bp--sS B-[m-c-¯n-sâ ]-I-À-¸v.Œƒ/ŒdŒiŒvƒŒŒƒŒdŒiŒv ŒdŒiŒr="ŒaŒuŒžŒo"ƒŒ4. A--t]£-I-sâ ]m-kv-t]m-À-«v ]-I-À-¸v/C-e-£-³- Im-À-Uv ]-I-À-¸v/ -tdj-³- Im-À-Uv ]-I-À-¸v.Œƒ/ŒdŒiŒvƒŒŒƒŒdŒiŒv ŒdŒiŒr="ŒaŒuŒžŒo"ƒŒ5. Ip--sshän--se kn-hn-Â- sF-Un- ]-I-À-¸v.Œƒ/ŒdŒiŒvƒŒŒƒŒdŒiŒv ŒdŒiŒr="ŒaŒuŒžŒo"ƒŒ6. {Sm-kv¡v sF-Un- ]-I-À-¸v, Aw-K-X-zw- ]p-Xp-¡n-b-Xn-sâ -tcJ-.Œƒ/ŒdŒiŒvƒŒŒƒŒdŒiŒv ŒdŒiŒr="ŒaŒuŒžŒo"ƒŒ7. A--t]£-I-sâ hn-Zym-`ym-k hn-h-c-§-Ä-, h-b-kvkv, B--tcm-Ky- kw-_-Ô-am-b- hn-h-c-§-Ä-.Œƒ/ŒdŒiŒvƒŒŒƒŒdŒiŒv ŒdŒiŒr="ŒaŒuŒžŒo"ƒŒ8. -t\m-an-\n-bp--sS hn-h-c-§-Ä-.Œƒ/ŒdŒiŒvƒŒŒƒŒdŒiŒv ŒdŒiŒr="ŒaŒuŒžŒo"ƒŒ9. Ip--sshän-Â- ]-cn-Nn-X-cm-b- c-­p--t]cp--sS hn-h-c-§-Ä-.Œƒ/ŒdŒiŒvƒŒŒƒŒdŒiŒv ŒdŒiŒr="ŒaŒuŒžŒo"ƒŒ10. \m-«n-Â- ]-cn-Nn-X-cm-b- c-­p--t]cp--sS hn-h-c-§-Ä-.Œƒ/ŒdŒiŒvƒŒŒƒŒdŒiŒv ŒdŒiŒr="ŒaŒuŒžŒo"ƒŒ11. Ip-Sn-¡-S- kÀ-«n-^n-¡-äv.Œƒ/ŒdŒiŒvƒŒŒƒŒdŒiŒv ŒdŒiŒr="ŒaŒuŒžŒo"ƒŒ12. A--t]£-I-sâ a-äv h-cp-am-\-§-Ä-, h-kvXp-h-I-I-fp--sS hn-h-c-§-Ä- . (F--s´¦n-epw- D--s­¦n-Â-)Œƒ/ŒdŒiŒvƒŒŒƒ/ŒdŒiŒvƒŒ